ŠperkStret 2018

16. augusta 2018by maya

[:sk]

Zlato – Aura vzácnosti

Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 s témou ZLATO – AURA VZÁCNOSTI predstaví príspevky osobností tematizujúcich zlato – najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, spolu s artefaktmi – šperkami z neho vyrobených. Príspevky spolu s výstavnými koncepciami predstavia nielen vybrané oblasti z dejín šperku a remesla, jeho súčasnú podobu, ale aj spoločensko-kultúrny kontext zlata v prizme viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín.

20.9.2018

18:00 – 22:00 /Galéria Medium/
OTVORENIE konferencie a vernisáž výstav Horror Aurum a Amber Road

21.9.2018

/Café Berlinka/
8:30 ranná káva
9:00 – 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: uvítanie hostí a predstavenie témy
9:15 – 9:50 Erika Hrašková: Výskyt zlatých predmetov v archeologických nálezoch na Slovensku
9:55 – 10:30 Ivana Šusterová: Od Franca Jozefa k Versace – šperky v živote Olašských Rómov
10:35 – 11:10 Petra Matějovičová: Zlato na spojnici historického a současného šperku
11:10 – 11:40 SNACK pauza
11:40 – 12:30 Olga Ivanovna Briuzgina: Imperátorské veľkonočné vajíčka z firmy Karla Faberge
12:35 – 13:10 Karla Frajerová: Problematika restaurování šperku ze zlaté slitiny
13:15 – 14:00 Dušan Buran: Zlatý stredovek

(prednášky sa uskutočnia v slovenskom, českom a tlmočenom ruskom jazyku)

16:00 /slávica/
vernisáž výstavy Zlaté české ručičky (Unosto)
17:00 /Art Design Project/
vernisáž výstavy Simona Kafková – Prsteni
18:00 /Galéria Cit/
vernisáž výstavy Nebe Ze/mě _Galéria Cit (Olga Chereshneva – Markéta Zemanová)

22.9.2018

11:30 /nádvorie VŠVU/
neskoré ŠPERKSTRET raňajky
13:00 – 20:00 /Tour de galeries/
Komentované prehliadky
13:00 /Galéria Medium/ Horror Aurum a Amber Road
14:00 /slávica/ Zlaté české ručičky (Unosto)
15:00 /Art Design Project/ Simona Kafková – Prsteni
16:00 /Galéria Cit/ Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva a Markéta Zemanová)
17:00 /Galéria X/ Tribute to Plečnik – Space of Jewellery
18:00 /Galéria NOVA/
vernisáž výstavy 1+1 /Jana Machatová – Peter Machata/

14:00 – 17:00 /ArtBooksCoffee/
Workshop ZLATO + študentský šopík

lektori:

 • Olga Ivanovna Briuzgina /kurátorka kolekcie šperkov, Ruské múzeum dekoratívneho a úžitkového umenia, Moskva/
 • Dušan Buran /kurátor Zbierky gotického umenia a vedúci kurátor Zbierok starého umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava/
 • Karla Frajerová /reštaurátorka kovov, Uměleckoprůmyslové museum, Praha/
 • Erika Hrašková /odborná garantka archeologických výskumov, Ithaka BB spol. s r.o. Banská Bystrica/
 • Petra Matějovičová /kurátorka zbierky drahých kovov a rôznych materiálov, Uměleckoprůmyslové museum, Praha/
 • Ivana Šusterová /etnologička so zameraním na rómsku kultúru, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava/

vstup na konferenciu a sprievodné podujatia je voľný

Tešíme sa na Vás!

mapa konferencie

[:en]

Gold – Aura of Preciousness

The International Conference of Jewellery ŠperkStret 2018 with the theme GOLD – AURA OF PRECIOUSNESS will present theoretical contributions of experts elaborating gold – the most precious shiny metal, the symbol of changelessness, eternity and perfection, along with artifacts and jewellery made of it. The conference and the accompanying exhibitions will introduce not only selected areas from the history of jewellerry and craft and its current forms, but also the socio-cultural context of gold in the face of several humane and socially oriented disciplines.

20.9.2018

18:00 – 22:00 /Galéria Medium/
OPENING of the Conference
Opening of exhibitions „Horror Aurum“ and „Amber Road“

21.9.2018

/Café Berlinka/
8:30 morning coffee
9:00 – 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: welcoming guests and introducing the theme
9:15 – 9:50 Erika Hrašková: Occurrence of Gold Objects in Archaeological Finds in Slovakia
9:55 – 10:30 Ivana Šusterová: From Franz Josef to Versace – Jewellery in the Life of Wallachian Roma
10:35 – 11:10 Petra Matějovičová: Gold on the Intersection with Historical and Contemporary Jewellery
11:10 – 11:40 SNACK break
11:40 – 12:30 Olga Ivanovna Briuzgina: Imperial Easter eggs by Carl Faberge
12:35 – 13:10 Karla Frajerová: Difficulties in Restoring Jewellery Made of Gold Alloy
13:15 – 14:00 Dušan Buran: The Golden Middle Ages

(Lectures will be taken in Slovak, Czech and simultaneously translated Russian language)

16:00 /slávica/
Exhibition opening Golden Czech Hands (Unosto)
17:00 /Art Design Project/
Exhibition opening Simona Kafková – Prsteni
18:00 /Galéria Cit/
Exhibition opening Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva – Markéta Zemanová)

22.9.2018

11:30 /Academy of Fine Arts and Design/ court
SPERKSTRET brunch
13:00 /Tour de galeries/
Commented Exhibitions
13:00 /Galéria Medium/ Horror Aurum and Amber Road
14:00 /slávica/ Golden Czech Hands (Unosto)
15:00 /Art Design Project/ Simona Kafková – Prsteni
16:00 /Galéria Cit/ Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva – Markéta Zemanová)
17:00 /Galéria X/ Tribute to Plečnik – Space of Jewellery
18:00 /Galéria NOVA/
Exhibition opening 1+1 /Jana Machatová – Peter Machata/

14:00 – 17:00 /ArtBooksCoffee/
Workshop GOLD + students shop

lektors:

 • Olga Ivanovna Briuzgina /curator in Russian Museum of decorative, applied and folk art in Moscow/
 • Dušan Buran /curator of the Gothic Art Collection and the chief curator of the Old Masters Collection in Slovak National Gallery,Bratislava/
 • Karla Frajerová /restorer of metal, Museum of Decorative Arts in Prague/
 • Erika Hrašková /professional guarantor of archeological reaserch at Ithaka BB Ltd. Banská Bystrica/
 • Petra Matějovičová /curator of precious metal and miscellaneous collection, Museum of Decorative Arts in Prague/
 • Ivana Šusterová /ethnologist with a focus on Romani culture, Institute of Ethnology and Social Anthrpology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava/

FREE admission to the conference and all attached events

We are looking forward to see you!

map of the conference

[:]